Giỏ hàng

Dự án CSSK người cao tuổi tại Cộng Đồng

CHĂM SÓC, PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
HƠN 10 NGHÌN NGƯỜI CAO TUỔI TẠI DUY XUYÊN - QUẢNG NAM ĐƯỢC CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI CỘNG ĐỒNG
QUYẾT ĐỊNH 7618/QĐ-BYT ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng và y tế cơ sở