Giỏ hàng

Data

{
"total": 403,
"stores": [

 


{"_id":"57189e506303f6841506eb41","code":"PH40131","name":"Cửa Hàng GTSP Vinamilk Ngô Quyền","district_code":"HC475","district":"Quận 10","province_code":"HC","province":"Hồ Chí Minh","address":"Số 229 Ngô Quyền, P. 6","phone":"02862728811","org":"HCM","cellphone":"","web_title":"Cửa hàng \"Giấc mơ sữa Việt\"","web_address":"Số 229 Ngô Quyền, P. 6, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh","contact_name":"","google_map":"<iframe src=\"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6038717449287!2d106.6619760148007!3d10.7649814923293!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xdf16e8e0f38f3ac5!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1sen!2s!4v1493003634808\" width=\"600\" height=\"450\" frameborder=\"0\" style=\"border:0\" allowfullscreen></iframe>"},

 

{"_id":"57189e506303f6841506eb5e","code":"CH40181","name":"Cửa Hàng GTSP CMT8","district_code":"HC475","district":"Quận 10","province_code":"HC","province":"Hồ Chí Minh","address":"Số 617 Cách Mạng Tháng Tám, P15","phone":"02839778229","org":"HCM","cellphone":"","web_title":"Cửa hàng \"Giấc mơ sữa Việt\"","web_address":"Số 617 Cách Mạng Tháng Tám, P. 15, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh","contact_name":"","google_map":"<iframe src=\"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.280105869544!2d106.65695591480085!3d10.789845592312403!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ecc9906f8df%3A0xc0621d1e1661fc71!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1495421863093\" width=\"600\" height=\"450\" frameborder=\"0\" style=\"border:0\" allowfullscreen></iframe>"},

 

{"_id":"5824107653f9f20a009ec640","code":"TK40151","web_address":"Số 494 Lý Thái Tổ, P. 10, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh","name":"Cửa Hàng Lý Thái Tổ","web_title":"Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt”","contact_name":"Đỗ Thị Hà","district_code":"HC475","district":"Quận 10","province_code":"HC","province":"Hồ Chí Minh","address":"Số 494 Lý Thái Tổ, P. 10","cellphone":"0909978199","phone":"0888391119","org":"HCM","google_map":"<iframe src=\"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5667122877057!2d106.6696976148007!3d10.767838092327358!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee095f420db%3A0xdd873998aaf2cdd1!2zQ-G7rWEgaMOgbmcg4oCcR2nhuqVjIG3GoSBz4buvYSBWaeG7h3TigJ0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1495421521699\" width=\"600\" height=\"450\" frameborder=\"0\" style=\"border:0\" allowfullscreen></iframe>"}

 

]
}